Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Απομάκρυνση πτηνών – Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 210/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση πτηνών – Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης».
 6. Την από 07-04-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. ΑΑΥ 358/13-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΡΚΚ0ΩΛΜ-ΣΕΘ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 08-04-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 358 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση πτηνών – Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης» εκτιμώμενης αξίας 1.200,00€ (χίλια διακόσια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση πτηνών – Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης», όπως αυτές περιγράφονται στην από 07-04-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρεία Σ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (ΑΦΜ 999900230, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ).

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της δ/νσης, Ηλίας Παναγιώτης, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (210/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΟΖΦΩΛΜ-Π96

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟΖΦΩΛΜ-Π96

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *