Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης της σύνταξης «Αρχιτεκτονικής Μελέτης»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύνταξης «Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων στη Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος» από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος και αποστολή προσκλήσεων»

Αριθμός Απόφασης: 227/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 64ADVLM-B1Z, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 343 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ]
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
  Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 22REQ010262715
 6. Την αναγκαιότητα της σύνταξης της μελέτης  με τίτλο Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων στη Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος
 7. την υπ’αρ. 142/22 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μαραθώνος περί   υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 , Άξονας Προτεραιότητας 2 « «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Μέτρο 2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω μελέτη από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Μαραθώνος . Για τον σκοπό αυτό ορίζεται η κα Χατζηϊωάννου Κων/να , Πολιτικός Μηχανικός να προβεί στην αξιολόγηση των σχετικών προσφορών (π.χ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών κλπ.).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Α9ΙΩΛΜ-ΖΛ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α9ΙΩΛΜ-ΖΛ5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *