Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης “Αντικατάσταση ελαστικής μεταφορικής ταινίας κλαδοτεμαχιστή”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την “Αντικατάσταση της ελαστικής μεταφορικής ταινίας του κλαδοτεμαχιστή του Δήμου Μαραθώνος”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 420/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 7. Την αναγκαιότητα της άμεσης αντικατάστασης της ελαστικής μεταφορικής ταινίας του κλαδοτεμαχιστή του Δήμου Μαραθώνος προκειμένου να μην προκληθεί δυσλειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων.
 8. Την από 18-08-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011147035 2022-08-26.
 10. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 20025/29-08-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΡΒΣΦΩΛΜ-ΒΘΙ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 26-08-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 447 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011155466 2022-08-29.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την «Αντικατάσταση της ελαστικής μεταφορικής ταινίας του κλαδοτεμαχιστή του Δήμου Μαραθώνος» εκτιμώμενης αξίας 4.377,20€ (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρή αξία 3.530,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 847,20€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Αντικατάσταση της ελαστικής μεταφορικής ταινίας του κλαδοτεμαχιστή του Δήμου Μαραθώνος», όπως αυτές περιγράφονται στην από 18-08-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ για υποβολή προσφοράς, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της δ/νσης, Παναγιώτης Ηλίας, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (420/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΕΕΦΩΛΜ-4ΘΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΕΦΩΛΜ-4ΘΠ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *