Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 4/2022

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».
 6. Τη με αριθμό 05/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009666778 2021-12-03.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 25077/21-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 97Π7ΩΛΜ-ΓΔ0, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 03-12-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 416 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ009904006 2022-01-10.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την «Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» εκτιμώμενης αξίας 10.645,50 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 05/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε (Α.Φ.Μ. 099759170, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο προϊστάμενος της δ/νσης, Θωμάς Χαλυβδόπουλος, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (4/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61Χ1ΩΛΜ-Ο9Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/61Χ1ΩΛΜ-Ο9Θ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *