Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την ακουστική κάλυψη εκδηλώσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την ακουστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2022, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 451/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 • Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών για την ακουστική κάλυψη των εκδηλώσεων (τοπικών και εθνικών) του Δήμου για το έτος 2022.
 • Την με αριθμό 19/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010563059 2022-05-17.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 10254/24-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ76ΞΩΛΜ-ΙΝ8, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 17-05-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 365 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011194325 2022-09-06.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών για την ακουστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2022, εκτιμώμενης αξίας 6.200,00€ (έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρή αξία 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.200,00€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για την ακουστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2022, όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 19/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον ΚΕΠΕΣΗ ΝΙΚΑΝΔΡΟ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ. Μαραθώνος 103, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: Ν. Μάκρη, τηλ.: 2294114037, για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για τις εν λόγω υπηρεσίες θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος της δ/νσης, Φωτεινή Αφένδρα, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (451/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%987%CE%97%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%9B1%CE%93

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%987%CE%97%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%9B1%CE%93

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •