Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 270/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 10 και 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 6. Την αναγκαιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την από 01-06-2023 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012801926 2023-06-01.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί οι με αριθμό πρωτοκόλλου 2748/31-01-2023 (ΑΔΑ 6ΙΛΔΩΛΜ-Χ6Π) και 10604/11-05-2023 (ΑΔΑ ΩΝ3ΖΩΛΜ-ΜΟΝ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί με α/α 210 και 342 αντίστοιχα, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ012810250 2023-06-02.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης» του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 20.081,75€ (είκοσι χιλιάδες ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά) πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης», όπως αυτές περιγράφονται στην από 01/06/2023 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΑΦΜ 094026421, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για τις εν λόγω υπηρεσίες θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης, Καζάνη Λοΐδα, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (270/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΦ3ΙΩΛΜ-ΦΧΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΦ3ΙΩΛΜ-ΦΧΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *