Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των υπηρεσιών με τίτλο “Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ΚΔΑΠ” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 418/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ΚΔΑΠ και υπόδειξης τρόπου εκτέλεσης νέων προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την από 03-08-2023 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013208023 2023-08-03.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 19701/16-08-2023 (ΑΔΑ Ψ2ΙΞΩΛΜ-ΗΙ4) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 433 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 23REQ013263472 2023-08-17.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια των υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ΚΔΑΠ, υπόδειξη τρόπου εκτέλεσης νέων προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα ΚΔΑΠ του Δήμου» στο πλαίσιο συμμετοχής στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2023-2024, εκτιμώμενης αξίας 29.388,00€ (είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ) με Φ.Π.Α. 24%.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην από 03-08-2023 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΔΑΠ, ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» .

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς στην εταιρεία Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο “D & E CONSULTING” και  με Α.Φ.Μ. 800671608, για υποβολή προσφοράς, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος του τμήματος, Παναγιώτης Πασχάλης, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (418/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΣΒΑΩΛΜ-ΙΣΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΒΑΩΛΜ-ΙΣΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •