Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των υπηρεσιών με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων έργου” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 417/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργου.
 7. Την με αριθμό 12/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013256563.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 19702/16-08-2023 (ΑΔΑ 6ΡΖ8ΩΛΜ-ΟΦΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 432 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 23REQ013278021.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια των υπηρεσιών με τίτλο “Μίσθωση μηχανημάτων έργου”, εκτιμώμενης αξίας 4.650,00€ (τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 12/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» .

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΛΕΠΟΥΡΑ Σ. ΜΑΡΙΑ (ΑΦΜ 119616135), για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για τις εν λόγω υπηρεσίες θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος της δ/νσης, Ζεγγίνης Γιώργος, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (417/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΩ62ΩΛΜ-ΗΙΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩ62ΩΛΜ-ΗΙΝ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •