Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας της προμήθειας “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 440/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης.
 7. Την με αριθμό 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013313069 2023-08-29.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 20746/01-09-2023 (ΑΔΑ 68ΗΥΩΛΜ-ΔΞΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 438 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 23REQ013337178 2023-09-01.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης», εκτιμώμενης αξίας 4.960,00€ (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ) με Φ.Π.Α. 24%.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» .

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENACE E.E. (ΑΦΜ 801506871) για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για τις εν λόγω υπηρεσίες θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος της δ/νσης, Ζεγγίνης Γεώργιος, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (440/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/91ΔΤΩΛΜ-ΙΧ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΔΤΩΛΜ-ΙΧ1

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •