Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας της προμήθειας “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης” και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 447/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης.
 7. Την με αριθμό 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης  Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013353405 2023-09-05.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί:

α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 20746/01-09-2023 (ΑΔΑ 68ΗΥΩΛΜ-ΔΞΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ 23REQ013356374 2023-09-05 και

β) η με αριθμό πρωτοκόλλου 21061/05-09-2023 (ΑΔΑ ΡΗΞΦΩΛΜ-ΛΘΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ 23REQ013356391 2023-09-05,

οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με α/α 438 και 442 αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης», εκτιμώμενης αξίας 8.370,00€ (οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ) με Φ.Π.Α. 24%.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ» .

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENACE E.E. (ΑΦΜ 801506871) για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για τις εν λόγω υπηρεσίες θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος της δ/νσης, Ζεγγίνης Γεώργιος, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (447/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΡΔ4ΩΛΜ-ΓΞΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΔ4ΩΛΜ-ΓΞΦ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •