Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας ενοικίασης ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας ενοικίασης ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη του Δήμου Μαραθώνα»

Αριθμός Απόφασης: 234/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 5. Την με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»
 6. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών ενοικίασης ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη του Δήμου Μαραθώνα.
 7. Την με αριθμό Π1/2024 Μελέτη με θέμα «Ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη».
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014244969 2024-02-12.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 7093/21-03-2024 (ΑΔΑ 66ΞΑΩΛΜ-1Β5) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 244 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] και διαθέτει πίστωση συνολικού ύψους 37.200,00€ για τα οικονομικά έτη 2024-2025 (2024: 22.000,00€ & 2025: 15.200,00€).
 10. Τα εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014586985 2024-04-12.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την διενέργεια της διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη του Δήμου Μαραθώνα», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.200,00€, ήτοι συνολικό ποσό 37.200,00€ (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε την με αριθμό Π1/2024 Μελέτη με θέμα «Ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Άλικη», καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται σε αυτήν.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ εταιρεία εκμετάλλευσης οπτικοακουστικών έργων για υποβολή προσφοράς, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για τις εν λόγω υπηρεσίες θα διενεργηθεί από την από την αρμόδια Υπηρεσία, το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων και για το σκοπό αυτό ορίζεται  η υπάλληλος Ευαγγελία Χάλαρη, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (234/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΩΞΛΩΛΜ-9ΩΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩΞΛΩΛΜ-9ΩΒ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *