Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 164/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος».
 6. Την με αριθμό 104/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Μαραθώνος (ΑΔΑ: ΩΝΠΨΩΛΜ-Ε60).
 7. Τη με αριθμό 11/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010301911 2022-03-31.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 7367/12-04-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω8Ξ1ΩΛΜ-ΕΙΟ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 04-04-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 341 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ010430604 2022-04-19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος» εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος», όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 11/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ (Α.Φ.Μ. 128681490, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Αικατερίνη Σκόρδη Τσούρα, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (164/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΧΩΝΩΛΜ-Γ9Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΩΝΩΛΜ-Γ9Ψ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •