Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης      263/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης»,
 5. Την παρ. Γ΄ της Τεχνικής Έκθεσης της από 12-02-2021 σύμβασης συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μαραθώνα,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008824117 2021-06-28,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΖ99ΩΛΜ-ΗΒΤ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 16-07-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α καταχώρησης 266 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 21REQ009041230 2021-08-06.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Την έγκριση της διενέργειας διαδικασιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια,  μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 1.600,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 31/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με Α.Φ.Μ. 035976033, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Φωτεινή Αφένδρα η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 263/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓ1ΝΩΛΜ-Υ7Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓ1ΝΩΛΜ-Υ7Η

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *