Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την ανάθεση υπηρεσιών επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την ανάθεση υπηρεσιών επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής έκθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 389/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει,
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα»,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009372854 2021-10-15,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω5ΧΜΩΛΜ-ΣΩΓ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει καταχωρηθεί με α/α 235 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009372886 2021-10-15.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 19.783,50 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση της από 25-06-2021 τεχνικής έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική έκθεση επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαραθώνα»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, με Α.Φ.Μ. 095655470, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την υπηρεσία, την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η προϊστάμενη του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Έργων & Σηματοδότησης, Αφένδρα Φωτεινή, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (389/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Υ76ΩΛΜ-ΛΙ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Υ76ΩΛΜ-ΛΙ5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •