Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου(Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)”με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής έκθεσης».

Αριθμός Απόφασης: 16/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4825/2021,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.,
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου(Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)»,όπως περιγράφεται στην με αριθμό 02/2022/26.10.2022 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011491530,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΛΟΟΩΛΜ-ΡΡ1, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 575 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ011979031

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου(Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)»,  προϋπολογιζόμενης  αξίας 7.200,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 50 Ν. 4782/2021).

Β. Την έγκριση της με αριθμό 02/2022/26.10.22 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου(Φιλοξενία ιστοτόπου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 24 μήνες)»,

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον ΓΕΩΡΓΙΟ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟ, με ΑΦΜ 070408729, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία,  από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος του τμήματος, Γκιργκινούδης Δήμος, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (16/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΗΙ5ΩΛΜ-1ΚΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΙ5ΩΛΜ-1ΚΩ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •