Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την προμήθεια οστεοθυρίδων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 72/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4825/2021,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.,
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος»,όπως περιγράφεται στην με αριθμό 1/16-01-2023 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ011992104 2023-01-17,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό 4249/22-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ψ83ΧΩΛΜ-ΛΓΟ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 226 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ012198946 2023-02-24.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας διαδικασιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος»,  προϋπολογιζόμενης  αξίας 29.700,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση της με αριθμό 1/16-01-2023 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «Προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος»,

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία,  από την Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Καμπέλη Βαρβάρα , όπως προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (72/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ6ΝΒΩΛΜ-Ξ02

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΝΒΩΛΜ-Ξ02

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *