Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Μίσθωση Χημικών τουαλετών’’

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Μίσθωση Χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού αυτών’’, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 337/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Τη με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση Χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού αυτών».
 6. Τη με αριθμό 8/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012773096 2023-05-29.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 12730/31-05-2023 (ΑΔΑ 97ΨΞΩΛΜ-ΗΓΝ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 29.05.2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 356, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 9. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013076856 2023-07-13.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση Χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού αυτών» εκτιμώμενης αξίας 8.790,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση Χημικών τουαλετών και υπηρεσίες καθαρισμού αυτών».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, ΤΟΙ TOI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, με δ.τ. TOI TOI (HELLAS) ΑΕ, με ΑΦΜ 999609006, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, Ελένη Μακρή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 337/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΖΔΩΛΜ-62Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΖΔΩΛΜ-62Θ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •