Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: ««Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 423/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO».
 5. Την από 08-11-2021 Τεχνική Περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009497434 2021-11-08.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 21830/09-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΑΨΚΩΛΜ-6ΟΜ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 08/11/2021 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 338 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009513095 2021-11-10.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO» εκτιμώμενης αξίας 1.400,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Α.Φ.Μ. 800867408, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο προϊστάμενος του Τμήματος, Στέφανος Κατσαγώνης, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 423/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΠΕ6ΩΛΜ-Β2Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΕ6ΩΛΜ-Β2Ψ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *