Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών εντός της Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης  κλιματιστικών εντός  της Ε΄ Κατασκήνωσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 587/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6Ι2ΕΩΛΜ-9Σ1, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 511 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[2] 23REQ013730123 2023-11-08
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση  κλιματιστικών εντός  της Ε΄ Κατασκήνωσης », όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 36/2023  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013784745.
 7. Την αριθμ. 566/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση  κλιματιστικών εντός  της Ε΄ Κατασκήνωσης» στην εταιρεία ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε,  έναντι του ποσού των 7.000,00ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 8.680,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  «Προμήθεια και εγκατάσταση  κλιματιστικών εντός  της Ε΄ Κατασκήνωσης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 36/2023 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσίων, στην εταιρεία ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ.Διονύσου 82 Ε, Τ.Κ.:19005, Πόλη: Ν. Μάκρη, τηλ.: 2294094447, ΑΦΜ:800803751 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης,έναντι του ποσού των 7.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  1.680,00 € ήτοι  συνολικού ποσού 8.680,00 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπ.Εργασίας και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6484.01 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών εντός  της Ε΄ Κατασκήνωσης».  

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[3] της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών να παραλάβει την προμήθεια.[4]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (587/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[3] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[4] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΝΞΚΩΛΜ-Ψ16

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΞΚΩΛΜ-Ψ16

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *