Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φαρμάκων για την λειτουργία της δομής παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002456, παιδικών σταθμών και Ε’ κατασκήνωσης  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 368/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),
 3. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 7. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
 9. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
 10. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 11. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου 209 αυτού.
 12. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΨΦΨΩΛΜ-Η86, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος ,της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 340 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 13. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 24REQ014300619
 14. Την αναγκαιότητα της προμήθειας[2] με τίτλο  «Προμήθεια φαρμάκων για την λειτουργία της δομής παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002456, παιδικών σταθμών και Ε’ κατασκήνωσης»
 15. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 24PROC014782248 2024-05-20.
 16. Την αριθμ. 307/2024  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 17. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τα φαρμακεία α) HELLASPHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και έλαβε αριθ. Πρωτ: 12894/23-05-2024 και β) ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε.  και έλαβε αριθ. Πρωτ: 13387/27-05-2024.
 18. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία  εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας
 • HELLASPHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε γίνεται δεκτή στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης όσων αφορά τους ( πίνακες 2 και 6) με ποσό616,77€ χωρίς ΦΠΑ και
 • ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε. γίνεται δεκτή στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης όσων αφορά τους ( πίνακες 1,3,4 και 5) με ποσό579,22€ χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  « Προμήθεια φαρμάκων για την λειτουργία της δομής παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002456, παιδικών σταθμών και Ε’ κατασκήνωσης », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 1/2024 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού της ανωτέρω προμήθειας:

 • Στο φαρμακείο HELLASPHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., οδός Λιμνοχώρι Σερρών-Ηράκλεια, Τ.Κ. 62400, τηλ. 2325051730, Α.Φ.Μ. 800938111, Δ.Ο.Υ. Σερρών, έναντι του ποσού των 1.805,15 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% & 24%, (καθαρή αξία 1.616,77 € + Φ.Π.Α. 6% & 24% 188,38€ = συνολική αξία 1.805,15 €), ομάδες 2 και 6.
 • Στα ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε. οδός Χαρίλαου Τρικούπη 52 – 18536 – Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ 802282647, ΔΟΥ (1201) Α ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι του ποσού των 945,51 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% & 24%, (καθαρή αξία 4.579,22 € + Φ.Π.Α. 6% & 24% 366,29€ = συνολική αξία 4.945,51 €), ομάδες 1,3,4 και 5.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6484.02,60.6699.02,15.6681.01 με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων για την λειτουργία της δομής παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002456, παιδικών σταθμών και Ε’ κατασκήνωσης».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[3] του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[4]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 368/2024 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[2] Ή Υπηρεσίας

[3] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[4] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΥΖ8ΩΛΜ-ΔΟΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΖ8ΩΛΜ-ΔΟΘ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *