Ορισμός άμισθου αντιδημάρχου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ 190/2021 τ.Α΄)»

Αριθμός Απόφασης: 406/2021

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την υπ’ αριθμόν 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνα που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ – 3147 Β/27-11-2012),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ 190/2021 τ. Α΄) «Ορισμός ‘Αμισθων Αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές κοινότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»-Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν.3852/2010
 • Την υπ αριθ πρωτ 5969/26-07-2021 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος έως και 26 Ιανουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κου Μπούφη Κων/νου του Δημητρίου, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, ως άμισθου Αντιδημάρχου λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Μπούφη Κων/νο είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23/07/2018 στο Μάτι Νέας Μάκρης.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης

Ο κ. Μπούφης, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Όταν ο κ. Μπούφης, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί  ο Δήμαρχος Μαραθώνος.

Η ισχύς της απόφασης ορισμού παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜΗΟΩΛΜ-ΜΦ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΗΟΩΛΜ-ΜΦ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •