Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής έκθεσης»

Αριθμός Απόφασης      357/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος»,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008503257 2021-04-21,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΕΔΨΩΛΜ-ΣΘΡ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 217 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ008624647 2021-05-19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας για την «Προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 877,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση της από 01-10-2021 τεχνικής έκθεσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος»,

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΒΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, με ΑΦΜ 125190308, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο προϊστάμενος αυτής, Χαλυβδόπουλος Θωμάς, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (357/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝΟΩΩΛΜ-6Χ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΟΩΩΛΜ-6Χ1

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *