Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία Κέντρου Προβολής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία Κέντρου Προβολής για τη συμμετοχή του Δήμου στη Marathon EXPO στα πλαίσια του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 570/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 25717/06-11-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΖΙΤΩΛΜ-Ο9Ζ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 06/11/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 503 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013713367 2023-11-06.
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Προβολής για τη συμμετοχή του Δήμου στη Marathon EXPO στα πλαίσια του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου».
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013721186.
 7. Την αριθμ. 548/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των προμήθειων  για την σωστή προβολή και λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου Μουσείου ενόψει και του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, στην εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α. Γκογκορώσης & Σια ΟΕ, έναντι του ποσού των  000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 3.720,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία Κέντρου Προβολής για την συμμετοχή του Δήμου στην Marathon EXPO 2023 στο πλαίσιο του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν :

 • Δημιουργικά περίπτερου
 • Πάτωμα laminate 18m2
 • Φωτισμός περίπτερου με 6 led προβολείς
 • Plasma Γυάλινο τραπέζι οθόνη 50 ιντσών
 • Καρέκλες 4 τμχ
 • Reception desk
 • Σκαμπό reception

, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 25773 /7.11.2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της από 7-11-2023 τεχνικής περιγραφής, στον οικονομικό φορέα Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ , ΜΗΤΡΟΥ ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ 60 – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΤΗΛ. 210 9765865, 800867408 – Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 3.000,00€ + Φ.Π.Α. 720,00€ = συνολική αξία 3.720,00€), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6432.02 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ “MARATHON EXPO ” ΓΙΑ ΤΟΝ 40ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟ».

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσία, Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο προϊστάμενος, Στέφανος Κατσαγώνης ,να παραλάβει τις υπηρεσίες.[3]

     Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 570/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΥ10ΩΛΜ-ΖΥΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ10ΩΛΜ-ΖΥΓ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •