Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Μαραθώνος, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 152/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος».
 5. Την από 27/02/2024 Μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014312373.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 5475/29-02-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6Η2ΨΩΛΜ-ΜΙΕ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 15-02-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος του τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 225 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014350452 2024-03-01.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος» προϋπολογιζόμενης αξίας 3.323,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα  Φωτάκη Άννα, Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ταχ. Δ/νση : Νίκου Λάζαρη 30 – Αχαρνές, Α.Φ.Μ. : 079268432, Δ.Ο.Υ. : ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα διενεργηθεί από το Αυτοτελές τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος, Χάλαρη Ευαγγελία, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (152/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ξ51ΩΛΜ-6Χ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ51ΩΛΜ-6Χ0

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *