Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης’’, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 435/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Τη με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης».
 6. Τη με αριθμό 25/2023 Μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013222440 2023-08-07.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 19490/10-08-2023 (ΑΔΑ ΨΦΣΝΩΛΜ-ΦΧΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 07.08.2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 430, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 9. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013267408 2023-08-17.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης» εκτιμώμενης αξίας 19.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς: α) ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛ ΕΕ (ΑΦΜ 801412240), β) ΜΠΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΦΜ 134781801) και γ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΡΙΟΣ (ΑΦΜ 161502023), για υποβολή προσφοράς η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αφένδρα Φωτεινή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (435/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ0ΜΛΩΛΜ-ΤΩΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ0ΜΛΩΛΜ-ΤΩΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •