Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης  υαλοπινάκων»

Αριθμός Απόφασης: 565/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων».
 5. Την από 33/2023 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013737121 2023-11-09.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 26116/10-11-2023 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΔΓ9ΩΛΜ-ΚΑΜ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 9-11-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει καταχωρηθεί με α/α 512 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013757167 2023-11-14.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση  υαλοπινάκων » προϋπολογιζόμενης αξίας 5.084,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση  υαλοπινάκων»».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΥΑΛΟΤΟΜΗ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ [1] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος  Λάμπου Αικατερίνη, η οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (565/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

[1] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω893ΩΛΜ-8ΧΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω893ΩΛΜ-8ΧΜ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *