Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 567/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων».
 5. Τη με αριθμό 02/2023 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013581863 2023-10-13.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί: οι με αριθ. πρωτ. 1230/18-01-2023 (ΑΔΑ ΨΤΧ4ΩΛΜ-Δ6Ρ) και 25833/07-11-2023 (ΑΔΑ Ψ4ΧΤΩΛΜ-8ΕΕ – πολυετής) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατόπιν του από 10-10-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος και έχουν καταχωρηθεί με α/α 166 και 505, αντίστοιχα, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013762063 2023-11-14.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων» προϋπολογιζόμενης αξίας 5.490,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΦΜ 094029552), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος του τμήματος, Γκιργκινούδης Δήμος, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (567/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90ΖΟΩΛΜ-ΚΤ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/90ΖΟΩΛΜ-ΚΤ0

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •