Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθεια Banner

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθεια Banner για την προβολή Φεστιβάλ Μαραθώνα 2024 καθώς και για το Μουσείο, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 377/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας[1] με τίτλο «Προμήθεια banner για τις Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων καθώς και  για το Μουσείο».
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 15943 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 90ΖΗΩΛΜ-9Σ6, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 12-06-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος του τμήματος Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια Banner για την προβολή Φεστιβάλ Μαραθώνα 2024 καθώς και για το Μουσείο» προϋπολογιζόμενης αξίας 1.915,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Banner για την προβολή Φεστιβάλ Μαραθώνα 2024 καθώς και  για το Μουσείο του Δήμου Μαραθώνος»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ DESIGN, ΑΡΚΑΔΙΟΥ 24, ΝΙΚΑΙΑ Τ.Κ. 18453,  ΑΦΜ. 165901885, ΔΟΥ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 6948874498-2105900770, email: connect@hotmail.gr, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα διενεργηθεί από το Αυτοτελές τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος, Χάλαρη Ευαγγελία, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (377/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΤΙΠΩΛΜ-Ν6Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΙΠΩΛΜ-Ν6Ν

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *