Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 3/2022

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου».
 5. Τη με αριθμό 55/06-12-2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009764495 2021-12-16.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί οι με αριθ. πρωτ. 21857/09-11-2021 (ΑΔΑ Ψ0ΥΔΩΛΜ-Ο1Υ), 25080/21-12-2021 (ΑΔΑ ΩΙ7ΝΩΛΜ-712) και 1872/04-02-2021 (ΑΔΑ 6544ΩΛΜ-Ω3Ψ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατόπιν του από 20/12/2021 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχουν καταχωρηθεί με α/α 350, 419 και 64, αντίστοιχα, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ009903953 2022-01-10.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου» εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 6% και 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Σκόρδη – Τσούρα Αικατερίνη, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς εντός τριών ημερών από την παραλαβή αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 3/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ68ΤΩΛΜ-ΜΘ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ68ΤΩΛΜ-ΜΘ2

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *