Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρικών υποσταθμών”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 & Νο2 της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 384/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 (Α’ 114) όπως ισχύει.
 4. Το με αριθ. ΦΕΚ 2757/Β΄/15-05-2024 «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 & Νο2 της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος».
 6. Την με αριθ. 23/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014945954 2024-06-14.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 16523/20-06-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ 99ΘΡΩΛΜ-Μ3Δ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 14.06.2024 τεκμηριωμένου αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 389 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 9. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014993983 2024-06-25.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 & Νο2 της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος» προϋπολογιζόμενης αξίας 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρικών υποσταθμών Νο1 & Νο2 της Ε’ κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ΧΡΥΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (Α.Φ.Μ. 046106740, Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος της δ/νσης, Λάμπου Αικατερίνη, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (384/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ν1ΥΩΛΜ-ΛΜΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ν1ΥΩΛΜ-ΛΜΠ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *