Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022»

Αριθμός Απόφασης: 536/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022».
 5. Την από 27/10/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011500657 2022-10-27.
 7. Τη με αριθμό 366/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ 67ΡΤΩΛΜ-Ι3Ω.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 26035/02-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ρ6ΔΤΩΛΜ-ΥΩΡ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 27-10-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 493 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 9. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011529622 2022-11-02.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022» προϋπολογιζόμενης αξίας 5.158,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Μαρία Μπένια και ΣΙΑ Ε.Ε., (ΑΦΜ 998399873, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο προϊστάμενος, Στέφανος Κατσαγώνης, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (536/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔΝ0ΩΛΜ-Φ7Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΝ0ΩΛΜ-Φ7Π

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •