Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού των ΚΔΑΠ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης προσωπικού των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ») για την περίοδο 2022 – 2023».

Αριθμός Απόφασης: 429/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 του Ν.4038/2012 σύμφωνα με τις οποίες: «Οι πράξεις πρόσληψης κι λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με σύμβαση ιδαχ καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδοχ εφόσον παρέχεται δυνατότητας ανανέωσης δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Τη με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466.
 4. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με  ΚΩΔ ΟΠΣ  5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
 5. 5. Την υπ αριθ 359/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα «ΚΔΑΠ» στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022».
 6. 6. Την υπ αριθ 360/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η «Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν στον Δήμο μας , στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022».
 7. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)
 8. Την υπ αριθ ΣΟΧ 4/2021 με αριθ πρωτ 19701/12-10-2021  ανακοίνωση Για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)
 9. Τους πίνακες κατάταξης προσωπικού και το πρακτικό ανάρτησής τους
 10. Την υπ αριθ 446/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος και την υπ’ αριθμ. 96/2022 περί τροποποίησής της η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 776/Γ/2022.
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ 2 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με τις οποίες «Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».
 12. Το άρθρο 3 της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102/26.8.2015, περί αναδρομικής ισχύος με την οποία επιτρέπεται η ανανέωση της σύμβασης από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης – ανανεούμενης σύμβασης.
 13. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4342/2015, καθώς και τα έγγραφα (α) οικ.44832/21.12.2015 (ΑΔΑ Ω62Φ465ΦΘΕ-ΚΦΡ), (β) ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/44/οικ.8523/23.3.2016 (ΑΔΑ: Ω27Ν465ΦΘΕ0ΟΤΞ) και (γ) οικ. 28449/14.9.2016 (ΑΔΑ: ΩΔΩΙ465ΦΘΕ-Π2Μ), του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α., σύμφωνα με τα οποία οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς κλπ, εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο (γ) η παράταση των συμβάσεων γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, και μόνο σε περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσεων απαιτείται να προηγηθεί πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, βάσει σπουδαίου λόγου, του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.2 άρθρου 68 Ν.4415/2016).
 14. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ.Α/31.7.2021) σύμφωνα με τις οποίες η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και της μετεξέλιξης αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 (παρ. 2 άρθρου 38 ν.4765/2021 “Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου”)
 15. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με την οποία οι φορείς, σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης σύμβασης, υποχρεούνται να ενημερώνουν τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 16. Την παρ. 9 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η ανανέωση των συμβάσεων θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,
 17. Την παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4415/2016 και το έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ οικ.28449/14.9.2016, σύμφωνα με τα οποία, σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας απέχει λιγότερο των τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συμβάσεων εργασία, δεν εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη εργατική νομοθεσία.
 18. Τις διατάξεις την παρ. 2 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 77094/01.08.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, και Επικρατείας (ΦΕΚ 4094/Β’) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 και από εθνικούς πόρους.», σύμφωνα με τις οποίες για το προσωπικό των δημοτικών δομών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συμμετέχει στο Μητρώο δομών της ΕΕΤΑΑ και δηλώνεται από αυτές κατά την υλοποίηση της παρούσας δράσης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 59 του ν. 4821/2021 περί ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Με βάση την εν λόγω διάταξη, οι συμβάσεις για το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου θα έχουν 12μηνη διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης η παράτασης για όσο χρονικό διάστημα η δράση ανανεώνεται και ισχύει.
 19. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ με ΑΔΑ : Ψ33ΜΩΛΜ-ΡΤ9
 20. Την υπ αριθ πρωτ 20253/31-08-2022 βεβαίωση της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων των υπαλλήλων ΙΔΟΧ των Κέντρων  Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου.
 21. Την με αριθ. πρωτ. 10945/02-08-2022 Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023» (ΑΔΑ:Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ)
 22. Το Μητρώο Φορέων/Δομών 2022-2023 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 23. Τα τελικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ περί του αριθμού των παιδιών που εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση») για την περίοδο 2022-2023.
 24. Την υπ αριθ πρωτ 20157/31-8-2022 υπεύθυνη δήλωση της Γ******* Κ******* του Π*******, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ ΦΠΨ των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την ανανέωση της σύμβασης εργασίας της σε περίπτωση συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής τετράωρης απασχόλησης στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για τη σχολική χρονιά 2022-2023 πρώην  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» των κάτωθι  δέκα  (10) ατόμων για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Μαραθώνος, ως κατωτέρω:

                                             ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Π*******

Κ*******

Δ*******

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

1199127112/23-11-2021

Μ*******

Κ*******

Η*******

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

4676113910/23-11-2021

 

Τ*******

Ι*******

Γ*******

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

4512459115/23-11-2021

Ζ*******

Ε*******

Κ*******

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

1153971202/23-11-2021

Μ*******

Ε*******

Ν*******

ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

1128666251/23-11-2021

 

Μ*******

Β*******

Μ*******

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

7765510717/25-11-2021

 

Σ*******

Π*******

Α*******

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

3018399245/23-11-2021

                                    

                                            ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γ*******

Α*******

Γ*******

ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

1252011831/23-11-2021

 

 

Μ*******

Ξ*******

Α*******

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

 

1173786361/23-11-2021

Π*******

Α*******

Α*******

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Από  1/9/2022   έως 31/08/2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος)

 

 

7987972539/29-11-2021

Β. Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝ7ΙΩΛΜ-7Α9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ7ΙΩΛΜ-7Α9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •