Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών «Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών “Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».

Αριθμός Απόφασης: 29/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων».
 5. Τη με αριθμό 26/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ011981804.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 1518/23-01-23 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 60ΕΣΩΛΜ-ΠΔΧ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 13/01/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 173 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012021208.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων» προϋπολογιζόμενης αξίας 2.976,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς : 1) Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε. με δ.τ. PROTECT ΟΕ (ΑΦΜ 800584003, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), 2) ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΑΦΜ 800395622, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας),3) MATRON (ΑΦΜ 111017273, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, και Συντήρησης Υποδομών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος, Γεώργιος Ζεγγίνης, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (29/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63Ν2ΩΛΜ-Θ61

https://diavgeia.gov.gr/doc/63Ν2ΩΛΜ-Θ61

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •