Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) από εξωτερικό σύμβουλο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019’’, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 487/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Τη με αρ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) από εξωτερικό σύμβουλο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019».
 6. Τη με αριθμό 3/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013257600 2023-08-14.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 22131/15-09-2023 (ΑΔΑ Ω8ΣΑΩΛΜ-ΤΧΚ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 14.08.2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 447, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 9. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013475068 2023-09-26.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) από εξωτερικό σύμβουλο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019» εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) από εξωτερικό σύμβουλο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, «ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΦΜ 099081263, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Σοφία Μέξη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 487/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΚ2ΦΩΛΜ-4ΓΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ2ΦΩΛΜ-4ΓΖ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *