Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών αποκομιδή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από τον Σ.Μ.Α. Δήμου Μαραθώνος σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης”»

Αριθμός Απόφασης: 169/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 (Α’ 114) όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από τον Σ.Μ.Α. Δήμου Μαραθώνος σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης».
 5. Τη με αριθμό 02/2024 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014249553 2024-02-12.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 6584/13-03-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 98ΞΡΩΛΜ-Δ0Τ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 21-02-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 233 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014415077 2024-03-13.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από τον Σ.Μ.Α. Δήμου Μαραθώνος σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης» προϋπολογιζόμενης αξίας 37.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αποκομιδή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από τον Σ.Μ.Α. Δήμου Μαραθώνος σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΦΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., (ΑΦΜ 092250287, Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος της δ/νσης, Παπασάϊκα Ειρήνη , η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (169/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/98Π2ΩΛΜ-ΒΒΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/98Π2ΩΛΜ-ΒΒΜ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *