Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Διορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου»

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΞΤ0ΩΛΜ-ΔΒΩ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 259 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008960673 2021-07-22
 • Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών του Δήμου Μαραθώνος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών του Δήμου Μαραθώνος»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 12.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 11/2021 της  Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών με τίτλο «Μελέτη απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών»

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς

 1. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΟΓΛΟΥ
 2. ΖΕΓΓΙΝΗ ΔΗΜ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 3. Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ- Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε.

η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Χρυσούλα Αλεξανδρή η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (222/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΤΓΩΛΜ-ΞΛΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΤΓΩΛΜ-ΞΛΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •