Περί έγκρισης εργασιών επισκευής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης εργασιών επισκευής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος   με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 140/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΕΙΔΩΛΜ-ΜΛΗ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 262 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012217657
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  με τίτλο  « Εργασίες επισκευής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος»
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012239817 .
 7. Την αριθμ. 88/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της εργασίας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία ,εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας εργασιών επισκευής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος   στον Βασίλειο Ι. Μυλωνά,  έναντι του ποσού των 2.259,79 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 542,35 €, σύνολο προσφοράς 2.802,14 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της εργασίας επισκευής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της από 28/02/2023 τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος,Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών στον Βασίλειο Ι. Μυλωνά, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αγ. Γεωργίου 7, Τ.Κ.:19007, Πόλη: Γραμματικό, τηλ.: 6980857941, ΑΦΜ:169032273 και Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, έναντι του ποσού των 2.259,79 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 542,35 €, ήτοι  συνολικού ποσού 2.802,14  €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.09 με τίτλο «Διάφορες Επισκευές στα Κοιμητήρια του Δήμου».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την απόφαση.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος,Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών να παραλάβει τις υπηρεσίες.[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 140/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΖ5ΣΩΛΜ-ΔΙΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ5ΣΩΛΜ-ΔΙΒ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *