Περί έγκρισης εργασιών συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης εργασιών συντήρησης & επισκευής κλιματιστικών της Ε΄ Κατασκήνωσης και των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 409/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 17971/25-07-2023 (ΑΔΑ 6Ν22ΩΛΜ-ΜΨΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 405 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 23REQ013152698 2023-07-26.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013112765 2023-07-19.
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών της Ε΄ Κατασκήνωσης και των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 23/2023  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013183928.
 7. Την αριθμ. 374/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών της Ε΄ Κατασκήνωσης και των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος» στην εταιρεία ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε,  έναντι του ποσού των 21.650,00ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 26.846,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών της Ε΄ Κατασκήνωσης και των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 23/2023  μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσίων, στην εταιρεία ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ.Διονύσου 82 Ε, Τ.Κ.:19005, Πόλη: Ν. Μάκρη, τηλ.: 2294094447, ΑΦΜ:800803751 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης,έναντι του ποσού των 21.650,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  5.196,00 € ήτοι  συνολικού ποσού 26.846,00 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και χρηματοδότηση του Υπ.Εργασίας και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6264.03 και 15.6482.01 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε΄ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».  

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών να παραλάβει τις υπηρεσίες.[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (409/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Κ4ΗΩΛΜ-ΦΥΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ4ΗΩΛΜ-ΦΥΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •