Περί έγκρισης μίσθωσης μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 και jcb

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης μίσθωσης μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 και jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 10/2022

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 25336 Απόφαση  Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 63ΤΙΩΛΜ-5ΧΧ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 425 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009835758 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία  με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 και jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα  Δήμου Μαραθώνος» , όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 46/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009844690.
 7. Την αριθμ. 510/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των εργασίων  με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 στον Χαστά Β. Αντώνιο,  έναντι του ποσού των 1.847,29 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 443,35 ευρώ, σύνολο προσφοράς 2.290,64€ και Μίσθωση μηχανήματος  jcb  για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα  Δήμου Μαραθώνος στην Μαρία Σ. Λέπουρα,  έναντι του ποσού των 2.000ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 480,00 ευρώ, σύνολο προσφοράς 2.400,00 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την υπηρεσίας  με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100  για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα  Δήμου Μαραθώνος»  », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 46/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων  στον Χαστά Β. Αντώνιο, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ.Μαραθώνος 450, Πόλη: Μαραθώνας, τηλ.: 2294098107, ΑΦΜ:137632420 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης έναντι του ποσού των 1.847,29 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 443,35 ευρώ, σύνολο προσφοράς 2.290,64€

B. Αναθέτουμε την υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση jcb για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα  Δήμου Μαραθώνος»  », όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 46/2021 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσίων  στην Μαρία Σ. Λέπουρα, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Παραλία Βαρνάβα, Πόλη: Βαρνάβας, τηλ.: 6932904276, ΑΦΜ:119616135 και Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, έναντι του ποσού των 2.000 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  480,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 2.480,00. €.

Γ.  Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 2021 και 2022, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7336.07 με τίτλο «« Μίσθωση μηχανήματος ηλεκτροσυγκόλλησης hdpe 100 και jcb  για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στην κοινότητα Βαρνάβα  Δήμου Μαραθώνος».  

Ε.  Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Τεχνικής  Υπηρεσίας  να παραλάβει τις υπηρεσίες.[3]

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 10/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ8ΖΔΩΛΜ-Ρ76

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΖΔΩΛΜ-Ρ76

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *