Περί ανάθεσης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για την τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με το ΠΔ315 και την ορθή αποτύπωση στα λογιστικά βιβλία»

Αριθμός Απόφασης: 394/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευση για την τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με το ΠΔ315 και την ορθή αποτύπωση στα λογιστικά βιβλία.
 7. Την με αριθμό Π6/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013150714 2023-07-25.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 17972/25-07-2023 (ΑΔΑ 612ΥΩΛΜ-ΗΣ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 404 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 10. Το εγγεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013155976 2023-07-26.
 11. Τη με αριθμό 371/2023 (ΑΔΑ Ψ6Α1ΩΛΜ-ΜΕΟ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσΊας και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18204/27-07-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013173620 2023-07-28.
 13. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 18434/31-07-2023.
 14. Το από 31-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, έναντι του ποσού των 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 960,00€, ήτοι συνολικό προσφερόμενο ποσό 4.960,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευση για την τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με το ΠΔ315 και την ορθή αποτύπωση στα λογιστικά βιβλία», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην Π6/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με Α.Φ.Μ. 130545690, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Μηλέας και Φίλωνος 3, Τ.Κ.: 19007, Πόλη: Μαραθώνας, έναντι του ποσού των 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  960,00€, ήτοι συνολικού ποσού 4.960,00€ (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2023, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6117.09.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για δυο (2) μήνες ή μέχρι την εξάντληση του αντικειμένου.

Δ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, κο Χαλυβδόπουλο Θωμά.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (394/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΕΞΕΩΛΜ-ΩΑ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΞΕΩΛΜ-ΩΑ3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *