Περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας για την ακουστική κάλυψη της εκδήλωσης της 28ης Οκτωβρίου έτους 2021

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας για την ακουστική κάλυψη της εκδήλωσης της 28ης Οκτωβρίου έτους 2021 του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 401/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 20297/20-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΔ1ΑΩΛΜ-Φ0Ν και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 324 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21EQ009386208 2021-10-19 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 44/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων.
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC
 7. Την αριθμ. 393/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021», στον Κεπέση Νίκανδρο ,  έναντι του ποσού των 1.610,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.996,40€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 44/2021 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσίων,  στον Κεπέση Νίκανδρο, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ. Μαραθώνος 103, Τ.Κ.:19005, Πόλη: Ν.Μάκρη, τηλ.: 2294114037, ΑΦΜ:077779469 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης, έναντι του ποσού των 1.610,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι  συνολικού ποσού 1.996,40€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443.01 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

Γ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 401/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Σ39ΩΛΜ-ΘΝ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Σ39ΩΛΜ-ΘΝ5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •