Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών για τις αιτήσεις διόρθωσης του κτηματολογίου της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών για τις αιτήσεις διόρθωσης του κτηματολογίου της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 375/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 61Η4ΩΛΜ-ΝΗΞ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 402 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010577622 .
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τις αιτήσεις διόρθωσης του κτηματολογίου της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος»,όπως ειδικότερα  περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010988465 .
 7. Την αριθμ. 336/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφορας, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τις αιτήσεις διόρθωσης του κτηματολογίου της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος στην ΜΑΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  έναντι του ποσού των 2.750,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 3.410,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών για τις αιτήσεις διόρθωσης του κτηματολογίου της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του  Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών ,  στην ΜΑΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ. Μαραθώνος  10, Πόλη: Γραμματικό, τηλ.: 6977294055, ΑΦΜ: 066923638 και Δ.Ο.Υ Κηφισιάς έναντι του ποσού των 2.750,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  660,00 ήτοι  συνολικού ποσού 3.410,00 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6117.11 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τις αιτήσεις διόρθωσης του κτηματολογίου της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού στον Μαραθώνα».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των εργασίων, ορίζεται το διάστημα των 10 ημερών , από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας Διοικητικών Υπηρεσίων να παραλάβει τις υπηρεσίες.[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 375/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64Η7ΩΛΜ-Ζ5Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/64Η7ΩΛΜ-Ζ5Ν

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *