Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 334/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ: 96ΓΙΩΛΜ-ΥΚΜ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 363 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[2] 23REQ012840363 2023-06-08
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Δήμου Μαραθώνος », όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 10/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012891947 2022-06-16.
 7. Την αριθμ. 303/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας  συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Δήμου Μαραθώνος στην εταιρεία SPECTRUMLIFT- ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, οδός Θεοτοκοπούλου 31 & Δεξαμενής, Μεταμόρφωση, ΑΦΜ: 106721352, ΔΟΥ: Ν. Φιλαδέλφειας,  έναντι του ποσού των 2.300,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 2.852,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 10/2023 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικής Υπηρεσίας  στην εταιρεία SPECTRUMLIFT- ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με στοιχεία επικοινωνίας οδός: Θεοτοκοπούλου 31 & Δεξαμενής, Μεταμόρφωση, ΑΦΜ: 106721352, ΔΟΥ: Ν. Φιλαδέλφειας,  έναντι του ποσού των 2.300,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 2.852,00€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6262.01 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Δήμου Μαραθώνος».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[3] της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσίων να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[4] και τις υπηρεσίες.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 334/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[3] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[4] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝΘΘΩΛΜ-Ο1Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΘΘΩΛΜ-Ο1Σ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •