Περί έγκρισης προμήθειας ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής στο ΣΜΑ Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής στο ΣΜΑ  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης      346/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 17580/15-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω13ΔΩΛΜ-ΒΧ6 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 298 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008917246 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής στο Σ.Μ.Α », όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της από 12/04/2020 τεχνικής έκθεσης  της Διεύθυνσης καθαριότητας,ανακύκλωσης, περιβάλλοντος,πρασίνου & συντήρησης υποδομών .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
 7. Την αριθμ. 332/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας  ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής στο Σ.Μ.Α στην εταιρεία  FOKAS TECHNICAL ΤΕΧΝΙΚΗ A.E.,  έναντι του ποσού των 11.015,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 13.658,60€.
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  «Ηλεκτρονικής αντλίας για την αντικατάσταση της μηχανικής στο Σ.Μ.Α», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική έκθεση  από 12/04/2020 της Δ/νσης  καθαριότητας,ανακύκλωσης, περιβάλλοντος,πρασίνου & συντήρησης υποδομών , στην εταιρεία  FOKAS TECHNICAL ΤΕΧΝΙΚΗ A.E., με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Πραξιτέλους 45, Τ.Κ.:15344, Πόλη: Γέρακας, τηλ.: 21 3035 9792, ΑΦΜ: 800893600 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ έναντι του ποσού των 11.015 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  2.643,60 ήτοι  συνολικού ποσού 13.658,60 €.

 1. B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7131.00 με τίτλο «Αντικατάσταση της μη επισκευάσιμης μηχανικής αντλίας πετρελαίου στο ΣΜΑ, με ηλεκτρονική».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2], Λιακώνης Βασίλειος, της Υπηρεσίας συντήρησης και διαχείρησης οχημάτων, να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3] και τις υπηρεσίες.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 346/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

[4] Πρόεδρος ΝΠΔΔ/Συνδέσμου/Ιδρύματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ζ81ΩΛΜ-ΘΔ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ81ΩΛΜ-ΘΔ5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *