Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 9/2022

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 21480/04-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 61ΩΧΩΛΜ-5Ω5 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 333 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REC009414492 2021-10-22 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος », όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 20 /2021 μελέτης της Διεύθυνσης καθαριότητας-ανακύκλωσης περιβάλλοντος-πρασίνου & συντήρησης υποδομών .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009489513.
 7. Την αριθμ. 474/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος στον ΣΜΥΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  έναντι του ποσού των 6.340,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 7.861,60€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 20/2021 μελέτης της Δ/νσης  καθαριότητας-ανακύκλωσης περιβάλλοντος-πρασίνου & συντήρησης υποδομών στον ΣΜΥΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αγησιλάου 22, Τ.Κ.:10438, Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 6987685385, ΑΦΜ:107156252 και Δ.Ο.Υ Α΄Αθηνών  έναντι του ποσού των 6.340,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 7.861,60€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2022,στην 1η υποχρεωτική Αναμόρφωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6261.22 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων και διαχωριστικών γυψοσανίδων στο δημοτικό κτίριο επί της παραλιακής οδού στη Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Δ/νσης  καθαριότητας-ανακύκλωσης περιβάλλοντος-πρασίνου & συντήρησης υποδομών , να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3].

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 09 /2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΟΑΘΩΛΜ-Ψ05

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΑΘΩΛΜ-Ψ05

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *