Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας του  Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 496/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ψ118ΩΛΜ-8ΓΘ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 377 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009514305 2021-11-10 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι  ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 52 /2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC
 7. Την αριθμ. 460/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας  και τοποθέτηση προστατευτικών υαλοπινάκων  στον ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,  έναντι του ποσού των 2.113,16 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 2.620,32 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  «Προμήθειας και τοποθέτησης προστατευτικών υαλοπινάκων ασφαλείας», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 52/2021 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσίων, στον ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: 26ο χλμ Λ.Μαραθώνος, Τ.Κ.:19009, Πόλη: Ραφήνα, τηλ.: 2294077087, ΑΦΜ:041949649 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης έναντι του ποσού των 2.113,16 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  507,16 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 2.620,32 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ λόγω covid-19 και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6277.13 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19».  

Γ.  Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] Διοικητικών Υπηρεσιών , να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3]

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 496/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΖΨ3ΩΛΜ-Ζ1Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΨ3ΩΛΜ-Ζ1Ι

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *