Περί έγκρισης προμήθειας υλικών ύδρευσης 3μήνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας υλικών ύδρευσης 3μήνου  του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 450/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί, η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΥΗ3ΩΛΜ-7ΜΛ, με α/α καταχώρησης 200 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου και η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 23REQ012132470 2023-02-14.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013243357 2023-08-10
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης 3μήνου», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 24 /2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013248574.
 7. Την αριθμ. 413/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας  υλικών ύδρευσης 3μήνου , στην Αικ. Δημ. Κώνστα,  έναντι του ποσού των 26.113,50 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 32.380,74€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης 3μήνου», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 24/2023 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, στην Αικ. Δημ. Κώνστα, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: 35ο ΧΛΜ Λ.Μαραθώνος, Τ.Κ.:19007, Πόλη: Μαραθώνας, τηλ.: 2294069142, ΑΦΜ: 041949035 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης,έναντι του ποσού των 26.113,50 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 32.380,74€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6662.01 και Κ.Α με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 3 μηνών από την απόστολή για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 450/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Σ0ΥΩΛΜ-Κ03

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Σ0ΥΩΛΜ-Κ03

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •