Περί έγκρισης σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων απεικόνισης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων απεικόνισης  των περιμετρικών ορίων των οικοδομικών συνεταιρισμών «Προβάλινθος»  & «Αμπελούπολη» στο  Δήμο Μαραθώνα  (71351810-4) , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 494/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΕΟΙΩΛΜ-428, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 448 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[2] 23REQ013393505
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων απεικόνισης  των περιμετρικών ορίων των οικοδομικών συνεταιρισμών «Προβάλινθος»  & «Αμπελούπολη» στο  Δήμο Μαραθώνα  (71351810-4)», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 29/04-09-2023  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013438572.
 7. Την αριθμ. 476/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων απεικόνισης  των περιμετρικών ορίων των οικοδομικών συνεταιρισμών «Προβάλινθος»  & «Αμπελούπολη» στο  Δήμο Μαραθώνα  (71351810-4)», στον Κων/νο Π. Ζώη,  έναντι του ποσού των 9.999,95 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 2.399,99 %, σύνολο προσφοράς 12.399,94
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων απεικόνισης  των περιμετρικών ορίων των οικοδομικών συνεταιρισμών «Προβάλινθος»  & «Αμπελούπολη» στο  Δήμο Μαραθώνα  (71351810-4)», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 29/2023  μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσίων, στον Κων/νο Π. Ζώη, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Ελ. Βενιζέλου 25 Τ.Κ.:15122, Πόλη: Μαρούσι, τηλ.: 2104409609, ΑΦΜ:043545466 και Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου,έναντι του ποσού των 9.999,95 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,   2.399,99, ήτοι  συνολικού ποσού 12.399,94 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7421.09 με τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων απεικόνισης των περιμετρικών ορίων των οικοδομικών συνεταιρισμών «Προβάλινθος» & «Αμπελούπολη» στο  Δήμο Μαραθώνα  (71351810-4)».  

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα του 1 μηνός, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[3] της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών, να παραλάβει την εν λόγω υπηρεσία [4]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 494/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[3] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[4] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ0Θ5ΩΛΜ-ΑΛ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ0Θ5ΩΛΜ-ΑΛ6

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *