Περί έγκρισης των απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των  απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα και τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 100/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 3831/17-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΡΒΜΝΩΛΜ-Ο2Θ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 16/02/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 225 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Απαραίτητες εκτυπώσεις για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα και  τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών από την 1-3-2023 .
 5. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έλαβε αρ.πρωτ. 4673/01-03-2023.
 6. Την αριθμ. 79/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 7. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας  απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα  και  τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου ,στην ΑΚΡΕΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,  έναντι του ποσού των 1.076,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.334,24 €.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα  και  τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών από την 1-3-2023, στην ΑΚΡΕΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ. Μαραθώνος 215, Τ.Κ.:19005, Πόλη: Νέα Μάκρη, ΑΦΜ: 800529690 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης, έναντι του ποσού των 1.076,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,   258,24 ήτοι  συνολικού ποσού 1.334,24 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6472.04 με τίτλο « Προμήθεια απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα και τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου».  

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 10  ημερών από την ανάθεση.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας ,Κατσαγώνης Στέφανος,  να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3]

Ε. Η πληρωμή του ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 100/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62ΠΜΩΛΜ-ΨΛΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΠΜΩΛΜ-ΨΛΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •