Περί έγκρισης των απαραίτητων προμήθειων για την σωστή προβολή και λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου Μουσείου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των  απαραίτητων προμήθειων για την σωστή προβολή και λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου Μουσείου ενόψει και του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 580/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 26498/15-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6Ψ26ΩΛΜ-ΩΘ7, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 14-11-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 502 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011596179.
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια των  απαραίτητων προμήθειων για την σωστή προβολή και λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου Μουσείου ενόψει και του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της από 3/11/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011623281.
 7. Την αριθμ. 560/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των προμήθειων  για την σωστή προβολή και λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου Μουσείου ενόψει και του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, στους α) ΑΚΡΕΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, έναντι του ποσού των  975,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.209,00€ και β)VIEW CREATIVE ΣΤΟΥΚΑ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠ.ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ/ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ,  έναντι του ποσού των  285,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 353,40€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  υλικών προβολής στις εκθέσεις(500 καρτελάκια 7χ7 τετράχρωμη εκτύπωση δύο όψεων σε velvet χαρτί 300 γρ, 5000 τεμάχια φυλλάδια 2πτυχα 14,5χ21cm κλειστό με 4 χρωμη εκτύπωση 2όψεων σε χαρτί illustration 150gr και 2000τεμάχια 8σελλιδο 14,5χ21cm κλειστό με 4 χρωμη εκτύπωση 2όψεων σε χαρτί illustration 150gr. Βιβλιοδεσία και καρφίτσα), σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 27113/17-11-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της από 3-11-2022 τεχνικής περιγραφής, στον οικονομικό φορέα ΑΚΡΕΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 215, ΤΚ 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΛ.2294940245, ΑΦΜ 800529690/ ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, έναντι συνολικού ποσού 1.209,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 975,00€ + Φ.Π.Α. 234,00€ = συνολική αξία 1.209,00€), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης.

B. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας 30 επιγραφών σε υλικό PVC για τις βιτρίνες των εκθεμάτων, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 27113/17-11-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της από 3-11-2022 τεχνικής περιγραφής, στον οικονομικό φορέα VIEW CREATIVE ΣΤΟΥΚΑ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠ.ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ/ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 178-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ- T.K.: 190 05,Α.Φ.Μ.: 074166579 Δ.Ο.Υ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Τηλ.: 22940 99026, έναντι συνολικού ποσού 353,40€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 285,00€ + Φ.Π.Α. 68,40€ = συνολική αξία 353,40€), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6472.04  με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ “MARATHON EXPO ” ΓΙΑ ΤΟΝ 39ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΕΙΟ».  

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσία, Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο προϊστάμενος, Στέφανος Κατσαγώνης ,να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 580/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΧΜΕΩΛΜ-ΗΒΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΜΕΩΛΜ-ΗΒΕ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •